Najava javnega poziva JSKD za sofinanciranje tehnične in specializirane opreme za razvoj ljubiteljske kulture

4. oktobra 2021 bo Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odprl javni poziv za sofinanciranje nakupa tehnične in specializirane opreme za razvoj ljubiteljske kulture (javni poziv TSO-2021).

Zbiranje vlog se začne 4. oktobra 2021 od 9. uri in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 5. novembra 2021. V okviru tega roka bodo vloge obravnavane po času prispetja (upošteva se poštni žig priporočeno oddane poštne pošiljke oz. čas dostave pošiljke na sedež JSKD).

Predmet javnega poziva TSO-2021 je sofinanciranje nakupa opreme za razvoj ljubiteljske kulture, in sicer:

– sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti,

– sofinanciranje investicij v specializirano opremo, namenjeno izvajanju folklorne in inštrumentalne ljubiteljske kulturne dejavnosti (kostumi in specialni inštrumenti za folklorne skupine ter inštrumenti za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov).

Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju javnega poziva in izpolnjujejo pogoje poziva. Prijavitelji, katerih projekti so bili sprejeti v sofinanciranje v okviru javnih pozivov Prostori/Oprema-2021 in/ali MKC-2021 v skupni višini, ki presega 5.000,00 €, do sredstev javnega poziva TSO-2021 niso upravičeni.

Besedilo javnega poziva vključno s pogoji in kriteriji bo objavljeno na spletni strani www.jskd.si z dnem odprtja poziva.

Vloge morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana.  Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si. Izpolnjevanje vlog bo omogočeno od ponedeljka, 4. 10. 2021 od 9. ure dalje.

Obvezna priloga k popolni vlogi so ponudbe oz. predračuni za celotno vrednost investicijskega projekta.

Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane popolne tiskane vloge oz. čas prispetja popolne tiskane vloge na sedež JSKD (za pošiljke, ki so predložene v poslovnem času neposredno na JSKD). Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki ali obratno, se šteje kot neoddana.

Več: https://www.jskd.si/financiranje/tehnicna_specialna_oprema/tso_2021/uvod_tso_2021.htm