Navodila za organizatorje javnih prireditev

Vlada Republike Slovenije je 8. julija 2020 izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v RS, ki velja od 9. julija 2020. Povzemamo glavne informacije:

Izjemoma je zbiranje dovoljeno:

 • če se zbira do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ;
 • če se zbira od 10 do največ 50 ljudi:sklicatelj mora obvezno voditi seznam prisotnih in zagotoviti minimalno medosebno razdaljo v skladu z navodili NIJZ. Seznam mora vsebovati naslednje podatke:
  – ime in priimek udeležencev,
  – naslov stalnega prebivališča,
  – kontaktna telefonska številka,
  – kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
  – čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

 

Organizirane javne prireditve do 500 udeležencev

Dovoli se zbiranje ljudi do 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalna medosebna razdalja  v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh.

Organizator mora javno prireditev prijaviti in ob prijavi priložiti tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pridobi ga z vlogo na NIJZ, v kateri mora opredeliti način zagotavljanja spoštovanja Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke. Pred pregledom vloge za izdajo mnenja je potrebno plačilo v višini 30 eur, dokazilo o izvedenem plačilu pa se v pdf obliki priloži v vlogo (obravnava vloge za mnenje traja do 8 delovnih dni).

Elektronska vloga: https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje

Več:

https://www.gov.si/novice/2020-07-01-pojasnilo-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-organizatorje-javnih-prireditev-do-500-oseb-za-pridobitev-pozitivnega-mnenja-nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf